Basmedicin

Sveriges enda lärarledda liveutbildning på distans i basmedicin

Vad är basmedicin?

Utbildningen i basmedicin är godkänd av Svenska Akupunktur-förbundet, Komplementär Medicinska Riksförbundet(KMR), Nordiskt Näringscenter, Kraniosakrala Terapeutförbundet (KSTF), med flera och följer den studieplan som akupunkturförbundet utarbetat. I sitt innehåll och omfattning ska den motsvara 60 högskolepoäng på grundnivå. De viktigaste ämnesområdena är anatomi, fysiologi och sjukdomslära. 

Basmedicinutbildningen är obligatorisk i många komplementärmedicinska utbildningar.

Vad är basmedicin?

Utbildningen i basmedicin är godkänd av Svenska Akupunktur-förbundet, Komplementär Medicinska Riksförbundet(KMR), Nordiskt Näringscenter, Kraniosakrala Terapeutförbundet (KSTF), med flera och följer den studieplan som akupunkturförbundet utarbetat. I sitt innehåll och omfattning ska den motsvara 60 högskolepoäng på grundnivå. De viktigaste ämnesområdena är anatomi, fysiologi och sjukdomslära. 

Basmedicinutbildningen är obligatorisk i många komplementärmedicinska utbildningar.

Snabbfakta basmedicinutbildningen

LÄNGD: 15 månader med 12 sammankomster (totalt 24 dagar, lör-sön) via Zoom varav 1 fysisk träff i slutet av utbildningen i Falköping.

ORTER: Distansutbildning på Zoom, om möjlighet ges så har vi 1 fysisk träff i Falköping

NY KURSSTART: 17-18 mars 2024
Anmälan pågår just nu. (max 15 deltagare) Anmälan sker i formuläret längre ner på sidan.

Kurslitteraturen är på svenska. Litteraturlista mailas separat till antagna elever.

PRIS: 42.000 exkl. moms (52.500 inkl. moms) varav 2.000 Sek i anmälningsavgift. 

Kontakta stina@houseofwellbeing.se för litteraturlista, studieplan, kursinnehåll, ytterligare frågor och information, alternativt sms till 0760 363618

Om basmedicin

ÖKAD MEDICINSK KUNSKAP OCH PATIENTSÄKERHET
Våra lärare är legitimerade läkare och naprapater, specialist-sjuksköterskor och forskare med klinisk erfarenhet från de ämnesområden som de undervisar i. För dig som arbetar med någon form av terapeutisk verksamhet är utbildningen ett viktigt komplement som inte bara bidrar till en ökad medicinsk kunskap och patientsäkerhet, utan även förenklar diagnostik och effektiviserar behandlingen. Utbildningen är en viktig bas för all terapeutisk verksamhet som kvalitetssäkrar och sätter standarden för alla dina behandlingar – oavsett terapiform.  

LÄRARLEDD LIVEUTBILDNING
Distansutbildningen är 100 % lärarledd och är den enda distansutbildning i basmedicin där lärarna deltar “live” vid samtliga undervisningstillfällen. Detta möjliggör interaktion med lärarna och personlig handledning i realtid. Mot bakgrund av ämnets komplexitet, anser vi att det är ovärderligt för eleverna att kunna ställa frågor eller be om fördjupade förklaringar under pågående lektion. Eftersom det är en distansutbildning värnar vi lite extra om det mänskliga mötet och möjligheten för våra elever att bygga personliga relationer med sina lärare.

KURSUPPLÄGG OCH EXAMINATION
Inför varje kursträff kommer deltagarna att ha fått information och läshänvisningar i litteraturen. Kursens och delmomentens innehåll kommer att examineras fortlöpande under de olika kursträffarna genom individuella och gruppvisa muntliga uppgifter. Därutöver genomförs individuella skriftliga tentamina i anslutning till kursträffarna. Respektive tentamen kommer att omfatta genomgångna moment och består av både fritextsvar och flervalsfrågor. De individuella vetenskapliga rapporterna redovisas både skriftligt och muntligt under berörda kursträffar. Inför de muntliga presentationerna av det vetenskapliga arbetet, kommer deltagarna att tränas i att både opponera på andras rapporter och att försvara sin egen rapport.

VARFÖR EN UTBILDNING I BASMEDICIN?
Syftet med att gå utbildningen i basmedicin varierar och är ytterst individuellt. För dig som arbetar som terapeut är det ett viktigt komplement för att kunna arbeta än mer patientsäkert och därmed kvalitetssäkra behandlingarna. I vissa fall ställer ditt medlemsförbund krav på att du i botten ska ha en gedigen grund i den västerländska och vetenskapligt grundande medicinen. Med denna utbildning kommer eleverna att ha en god kunskap om anatomi och fysiologi samt en bättre förståelse för kroppens uppbyggnad och dess funktioner. Andra elever ser utbildningen som en strategisk inkörsport till vidare studier inom vårdyrket, medan vissa vill lära sig mer inom det medicinska ämnesområdet för att bättre kunna utföra sina behandlingar inom sina respektive terapier. Oavsett syfte är basmedicinkursen en gedigen, intressant och lärorik utbildning för alla som är intresserade av fysiologi, anatomi, hälsa och välmående.

UTBILDNINGENS OMFATTNING – MÖJLIGHET ATT ARBETA HELTID
Utbildningen omfattas av 24 lärarledda heldagar (sön + mån) som pågår under 15 månader. Om möjlighet ges, kommer fyra heldagar att hållas i ett fysiskt forum för att säkerställa elevens praktiska kunskaper i moment såsom hjärt-/lungräddning, blodtrycksmätning m.m. Undervisningen består av lärarledda lektioner, examinationer, grupparbeten och hemstudier samt ett individuellt vetenskapligt arbete. Lektionerna och föreläsningarna är utformade för att optimera inlärningen och göra studierna mellan träffarna mindre tidskrävande.

Målsättningen är att det ska vara fullt möjligt att arbeta heltid parallellt med studierna.

 

SVENSKA AKUPUNKTURFÖRBUNDET

Utbildningen i basmedicin vid House of Wellbeing by Stina Norbye är godkänd av Svenska Akupunkturförbundet. Utbildningen i basmedicin är en förutsättning för medlemskap i bland annat Svenska Akupunkturförbundet.

Leigitimerade lärare med klinisk erfarenhet

Utbildningen i basmedicin leds av ett team av duktiga pedagoger som är läkare, naprapater, forskare, apotekare  och specialistsjuksköterskor som alla har klinisk erfarenhet av sina respektive ämnesområden. Lärarna som undervisar vid utbildningen i basmedicin är följande:

KRISTJAN ODDSSON 
Kristjan Oddsson är högskoleadjunkt i humanbiologi och har arbetat i närmare 30 år som föreläsare och lärare inom högre utbildning inom bl.a. anatomi, fysiologi, sjukdomslära och folkhälsa. Kristjan undervisar idag vid GIH där han även varit med och utveckla flera kurser inom anatomi, hälsa och livsstil. 

Han är medförfattare till flera vetenskapliga artiklar inom idrott, fysiologi och hälsa samt har närmare 4 000 timmars klinisk erfarenhet av arbete inom vården. Han har dessutom arbetat fyra år kliniskt som naprapat och är legitimerad naprapat sedan 1994. Kristjan är även huvudinstruktör i hjärt-lungräddning.

ISABELLA MURTAGH
Isabella är legitimerad läkare och apotekare med en bred internationell erfarenhet. Hon arbetar idag som allmänläkare, bedriver forskning vid FoU Centrum inom hjärtsvikt och KOL samt undervisar läkarstudenter kliniskt. Utöver sin läkarexamen är Isabella även legitimerad apotekare. 

Isabella har arbetat som apotekschef och klinisk apotekare vid sjukhus med läkemedelsberedning och varit verksam i multiprofessionella team med läkare, sköterskor, sjukgymnaster och dietister. Isabella har arbetat kliniskt som läkare på Irland, i England och Sverige samt har gjort volontärarbete med Pharmacienes sans frontières i Tanzania.

INGER BILLMAN-STARK
Inger är specialistsjuksköterska i psykiatri sedan 1985 och har psykoterapiutbildning med både psykodynamisk och kognitiv inriktning.

Inger har en omfattande klinisk erfaret från psykiatrisk vård och är examinerad sjuksköterska med specialisering psykiatri vid  högskolan i Borås samt har en fil. kand i hälsa- och sjukvårdsadministration vid Göteborgs Universitet.

KURSANMÄLAN